Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1174/21.08.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Подкрепа на развитието. Специални училища. Интеграция“, дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в Министерството на образованието и науката.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8;
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 4;
  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
  • минимален професионален опит – 2 години на експертна или ръководна длъжност в областта на образованието; опит в дейностите, свързани с подпомагане на обучението, образованието и социалното включване на децата и учениците със специални образователни потребности, децата и и учениците с хронични заболявания или
  • минимален ранг – IV младши.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • специалност от професионалните направления „Теория и управление на образованието“, „Администрация и управление“, „Педагогика“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.
  • компютърни умения: MS Office, Internet.

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
- Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
- Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
- Други документи: за владеене на чужд език и други по преценка на кандидата.

5. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 07.09.2015 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.    

Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 607.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката. /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основна цел на длъжността: участва в изготвянето на предложения за решения на проблеми, свързани с анализирането, разработването и прилагането на нормативни актове, отнасящи се до децата и учениците със специални образователни потребности, децата и учениците с хронични заболявания; в изготвянето на анализи и в предлагането на решения за реализиране на държавната политика в областта на обучението на децата и учениците със специални образователни потребности, децата и учениците с хронични заболявания; в анализирането, разработването и актуализирането на нормативни актове, отнасящи се до обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 380 до 2050 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам