Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД09-1170/21.08.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, Министерство на образованието и науката.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2
  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“
  • минимален професионален опит – 4 години, придобит на експертна, ръководна и/или учителска/преподавателска длъжност в системата на образованието или във висше училище, както и на експертна длъжност в държавната администрация или минимален ранг III младши.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • област на придобитото висше образование „Педагогически науки”, „Социални, стопански и правни науки”, „Природни науки, математика и информатика”, ”Хуманитарни науки”, „Технически науки” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
  • компютърни умения Word, Excel, Internet.

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка; осигурителна книжка; служебна книжка; документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.5. Други документи: за компютърни умения, други  по преценка на кандидата.

5. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 04.09.2015 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 607 и 02/9217 559.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката. /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността е участие в дейностите по изпълнение на държавната политика относно квалификацията и професионалното развитие на педагогическите специалисти. Областите на дейност са планиране и отчитане изпълнението на дейностите, прилагане на дължавните образователни изисквания и нормативните актове, отнасящи се до статута и развитието на педагогическите специалисти. Преките задължения на дейността са свързани с: проучвания по въпроси, свързани с дейността на дирекцията и предлагане на експертни решения; участие в организиране, координиране и мониторинг на дейностите по Националната програма „Квалификация” и анализиране на резултатите, свързани с реализилането й; участие в работни групи и комисии, съобразно компетантностите на дирекцията; изготвяне на отговори на въпроси, жалби и сигнали, свързани с дейността на дирекцията.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 410.00 лв. до 2300.00 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам