Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД09-1021/28.07.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Шумен.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
  (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА - експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър” с професионална
  квалификация „детски учител”
 • минимален професионален опит – най-малко една година стаж като учител или директор в системата на предучилищното възпитание и подготовка или
 • минимален ранг – V младши ранг

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • висше образование от професионално направление „Педагогически науки” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, специалност „Предучилищна педагогика“ или „Предучилищна и начална педагогика“
 • владеене на чужд език (ниво В1 съгласно Европейската езикова рамка)
 • компютърни умения – MS Office

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
- Копие от документи за придобита професионална квалификация „детски учител”
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
- Други документи: за владеене на чужд език, за компютърни умения и други по преценка на кандидата

5. Срок и място за подаване на документи:

 - Краен срок за подаване на документи – 17.08.2015 г. вкл.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в РИО – Шумен с адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Калоян“ № 1, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лице за контакт Елеонора Георгиева, телефони: 054/801816 и 054/800373, вътрешен 214

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионалния инспекторат по образованието – Шумен и електронните страници на РИО – Шумен и МОН /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО – Шумен е да създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалния инспекторат по образованието, чрез организационно-методическа дейност и инспектиране на образователно-възпитателния процес в предучилищното възпитание и подготовка. Областите на дейност, определящи задълженията на старши експерта по предучилищно възпитание са: планиране, организиране, координиране, инспектиране, анализиране, методическо осигуряване; консултиране и квалификационна дейност.

8. Размер на основната месечна заплата, определена за длъжността - от 380 до 1900 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация)..

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам