Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД09-850/26.06.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност” (ИОМД), Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Бургас

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър” с професионална квалификация учител по предмет (предмети) от културно-образователната област „Природни науки и екология“ 
  • минимален професионален опит – най-малко една година стаж като учител по предмет (предмети) от културно-образователната област „Природни науки и екология“ или
  • минимален ранг – V младши ранг
  • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
  • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА - експертно ниво 

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • висше образование от професионално направление „Биологически науки“ или „Химически науки“, или „Физически науки“, или „Педагогика на обучението по ... (биология, химия, физика)“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
  • компютърни умения – MS Office

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)

4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен

4.4. Копие от документи за придобита професионална квалификация учител по предмет (предмети) от културно-образователната област „Природни науки и екология“

4.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)

4.6. Други документи: за компютърни умения, др.

5. Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението.

Краен срок – 13.07.2015 г. включително.

Документите се подават в РИО – Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. „Гладстон“ № 150, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лице за контакт Калина Милева, телефон 056/87 49 64.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на РИО – Бургас и електронните страници на РИО – Бургас и на Министерството на образованието и науката.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по природни науки и екология“ в отдел ИОМД, РИО – Бургас е да създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалния инспекторат по образованието, чрез организационно-методическа дейност и инспектиране на образователно-възпитателния процес по предметите от културно-образователната област „Природни науки и екология“ в областта на основното и средното общо образование. Областите на дейност, определящи задълженията на старши експерта по природни науки и екология, са: планиране и анализиране; координиране, инспектиране, организиране; методическо осигуряване; консултиране и подпомагане на квалификационната дейност.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите – от 380,00 лв. до 1900,00 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от интернет адрес www1.government.bg/ras.

 

 

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам