Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-град

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД09-787/11.06.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

          І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1.      Миглена Емилова Никифорова

2.      Биляна Дакова Йорданова

3.      Цветанка Владимирова Дишлийска

4.      Анна Костадинова Ненова

5.      Мария Костадинова Тошева

6.      Първолета Иванова Рангелова

7.      Адриана Атанасова Миленова

8.      Мария Начева Христова-Шипочка

9.      Антоанета Стоименова Джонева-Балтаджиева

10.     Златка Димитрова Иванова

11.     Румяна Йорданова Петрова

12.     Венциела Димитрова Йончева-Иванова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 14.07.2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 14.07.2015 г. в 14.00 часа в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 14.07.2015 г. от 14.15 часа в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

          II. Не допуска до конкурс следните кандидати:

1. Красимира Димитрова Кирилова

Основание за недопускане - Чл.20 ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители: Не е представен документ, удостоверяващ професионален опит или ранг. Не е представен документ, удостоверяващ педагогическа правоспособност или професионално-квалификационна степен. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за професионален опит най-малко една година стаж като учител по професионална подготовка или придобит V младши ранг.

2. Тодор Йорданов Кочев

Основание за недопускане - Чл.20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители:  Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за професионален опит най-малко една година стаж като учител по професионална подготовка или придобит V младши ранг

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

 

 

 

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам