Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-811 / 18.06.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „държавен експерт” в отдел „Държавна собственост“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ (ДСОП) в Министерството на образованието и науката.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

    1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 5

- наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 1Б

- минимална образователно-квалификационна степен „магистър“

- минимален професионален опит – най-малко 5 години, придобит в областта на управлението на собствеността или

- минимален ранг – II младши

     2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- област на висшето образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Технически науки“, „Социални, стопански и правни науки“, професионални направления „Архитектура, строителство и геодезия“, „Икономика“ и „Администрация и управление“

- компютърни умения MS Office, Internet

- познаване на нормативни актове, свързани с изпълняваната работа

      3. Начин на провеждане на конкурса:

- тест

- интервю

      4. Необходими документи за кандидатстване:

            4.1. Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/

            4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

            4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен

            4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка; осигурителна книжка; служебна книжка; документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)

            4.5. Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

     5. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 03.07.2015 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 18.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 607 и 02/9217 619.

      6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

      7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „държавен експерт“ в отдел „Държавна собственост“ е: да проучва и анализира проблеми от регионален и общонационален характер, свързани с функциите, структурата и регистрацията на имотите в образователната система; да подготвя предложения за решения по проблемите, свързани с управлението и ползването на имотите в системата на образованието, като в действията си се ръководи изцяло от принципа на държавност и спазва етиката на поведение на държавния служител. Държавният експерт актуализира информационната система за регистър на имотите на образованието и науката. Изготвя анализи и предложения за решения на проблеми и методологически въпроси, свързани с управлението на държавната собственост в системата на образованието. Участва в решаването на проблеми, свързани със структурата на образователната система. Изготвя анализи и становища по управлението и ползването на имоти в системата на образованието.

     8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 440 до 1650 лв.

     9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

    10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

          Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам