Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-720/02.06.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт по финансово осигуряване”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Смолян.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
  • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
  • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
  • минимален професионален опит – 1 година, придобит в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов одит или данъчни ревизии или
  • минимален ранг - V младши

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • професионално направление от Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления „Икономика“ от област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“
  • добри компютърни умения, работа със софтуерни програми и продукти

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
- Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

5. Срок и място за подаване на документи:

- Краен срок – 18.06.2015 г. включително

 - Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионален инспекторат по образованието - Смолян, с адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 14, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лице за контакт Мария Василева, телефон 0301/6-24-53; 0301/6-50-28

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионалния инспекторат по образованието – Смолян и електронните страници на РИО – Смолян и МОН.

7. Кратко описание на длъжността:

Старши експертът по финансово осигуряване анализира, координира и контролира дейностите по финансовото осигуряване на детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на областта за осъществяването на държавната образователна политика. Подпомага дейността на директорите и счетоводителите на детските градини, училищата и обслужващите звена във връзка с финансовото им осигуряване. Обобщава, анализира и синтезира данни и сведения относно финансовото осигуряване на дейността на детските градини, училищата и обслужващите звена чрез използването на статистически и други методи за изследване. Подпомага организацията и контрола на дейността по бюджетното счетоводство на учебните заведения. Участва при осъществяване на контролната дейност на РИО в държавните и общинските детски  градини, училища и обслужващи звена – извършване на цялостни, тематични и текущи проверки, съгласно годишния план на РИО.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 380,00 лв. до 1150,00 лв.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам