Съдържание

Учебници

Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет хореография

СПИСЪК на учебниците и учебните комплекти за II клас, на учебниците за VI клас и за VIII клас, на учебните комплекти по чужд език за постигане на ниво от общата европейска езикова рамка,

които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година,
утвърден със Заповед № РД 09-5349/05.10.2017 г. на министъра на образованието и науката, която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г., допълнена със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г. и със Заповед № РД09-3681/18.08.2017 г.

Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за II, VI и VIII клас

ОБРАЗЕЦ-ЗАЯВКА за учебници и учебни комплекти за учениците във IІ и в VІ клас в държавните, общинските и частните училища за учебната 2017/2018 година

ОБРАЗЕЦ-ЗАЯВКА за учебници и учебни комплекти по български език и литература за учениците във ІI и в VІ клас, обучавани в Европейските училища за учебната 2017/2018 година

Приложение към заповед № РД09-2669/30.06.2017 г. на министъра на образованието и наука
Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и учебни комплекти за II клас, проектите на учебници за VI клас, проектите на учебници за VIII клас и проектите на учебници и учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка

Списъци с кодовете на проектите на учебници и учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка за ниво А2, както следва:

НОВО!!!
Проектите на учебници по т. III. 5, 6, 8, 9 и 10 от Заповед №РД 09-571/28.04.2016 г. за откриване на процедура за оценяване и одобряване на учебници и учебни комплекти за II, VI, VIII клас и по чужд език по нива, които са предвидени и за използване в IX клас като I част за обучението по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2, 3, 4, 22 от Наредба №4/2015 г. за учебния план, следва да бъдат обозначени за това по следния начин: „Учебник по ………… (учебен предмет) за VIII клас/първа част за IX клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език“.

Изискването е във връзка със Заповед №РД 09-1774/13.03.2017 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на учебници и учебни комплекти за III, VII и IX клас и по чужд език по нива.

НОВО!!!
Обявеното открито заседание за 08.05.2017 г. със Заповед № РД 09-571/ 28.04.2016 г. за откриване на процедура за оценяване и одобряване на учебници и учебни комплекти за II, VI, VIII клас и по чужд език по нива, ще се проведе на 09.05.2017 г. в Национален център по информация и документация (НАЦИД), бул. „Г. М. Димитров“ № 52А.
Промяната на датата за откритото заседание се налага поради направеното в края на 2016 година допълнение на чл. 154 от Кодекса на труда.

График на дейностите за осигуряване на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учебната 2017/2018 година

НОВО!!!
Във връзка с разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Постановление № 79/2016 г. на МС за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и с данните за отчетената средногодишна инфлация за предходната година съгласно информация от Националния статистически институт, МОН уточнява, че при определяне на средствата за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2017/2018 година ще се прилагат нормативите на средствата по чл. 3 от Постановление № 79/2016 г. на МС.

ОБРАЗЕЦ-ЗАЯВКА за учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата в подготвителна група и учениците от І до VІІ клас в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2017/2018 година

ОБРАЗЕЦ-ЗАЯВКА за учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания – с увреден слух в начален етап за учебната 2017/2018 година

ОБРАЗЕЦ-ЗАЯВКА за учебници, учебни комплекти и учебни помагала по образователно направление „Български език и литература“ за децата в подготвителна група и учениците от І до VІІ клас, обучавани в Европейските училища за учебната 2017/2018 година

СПИСЪЦИ НА УЧЕБНИЦИ

Забележка:

Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, одобрени в единна система с учебника.

Процедури по оценяване и одобряване на познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група

ПОСТАНОВЛЕНИЯ и НАРЕДБИ

СПИСЪЦИ на учебни помагала

СПИСЪЦИ на учебни помагала

СПИСЪК на одобрените учебни помагала, в периода 2003-2015 година съгласно действащата Наредба № 5 от 2003 година за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала.

Към списъка са добавени учебните помагала, одобрени със Заповед № РД09-121/29.01.2014 г., Заповед №РД09-320/04.03.2014 г., Заповед № РД09-244/05.03.2015 г. и Заповед № РД09-902/06.07.2015 година на министъра на образованието и науката.

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ, които се използват в системата на училищното образование за учебната 2016/2017 година

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам