Съдържание

Новини

МОН СТАРТИРА ДЕБАТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

60 директори на професионални гимназии от различни административни области и професионални направления и 22-ма експерти по професионално образование и обучение в регионалните управления на образованието участваха в работна дискусия на тема „Професионално образование и обучение – проблемни области и решения за преодоляването им“.

Над 50 конкретни предложения бяха направени от експертите от страната. Сред тях са необходимостта от ранно кариерно консултиране и професионално ориентиране още в прогимназиалния етап на учениците, стартиране на национална програма за актуализиране на квалификацията на преподавателите по професионална подготовка в партньорство между висши училища, професионални гимназии и представители на бизнеса. Сред предложенията са и актуализиране на списъка на професиите, на учебниците и учебните пособия (включително и електронни учебни помагала) и националните изпитни програми с активното участие на бизнеса на браншови принцип. На форума бе коментирана също необходимостта от създаване на платформа за обмен на опит в системата на ПОО, регулиране на план-приема съобразно нуждите на бизнеса от специалисти с професионална квалификация в средносрочен и дългосрочен план, както и създаване на нормативна рамка, която да насърчава бизнеса да работи в партньорство с образователните институции.

Целта на серията от подобни форуми е обсъждане на развитието на професионалното образование и обучение. Предложенията ще бъдат обсъдени с национално представителните работодателски организации, за да се осигури качеството на професионалното образование според нуждите на икономиката, като се създадат работещи механизми за обвързаност между образованието и обучението и изискванията на динамично развиващия се пазар на труда.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам